Política de privacitat

RESPONSABLE DE LES TEVES DADES

La responsable de les dades de caràcter personal recollides en el lloc www.montsefalcon.com és MONTSE FALCÓN DOMÍNGUEZ, amb NIF 43749579Z, domicili a l’Av. Prat de la Riba, 21, 25006 Lleida, telèfon de contacte 973 24 96 50 i correu electrònic montsefalcond@hotmail.com

MONTSE FALCÓN té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, tractant-les de forma lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i en la Llei 34 / 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Les dades recollides en el lloc www.montsefalcon.com seran tractades en el corresponent fitxer de contactes / clients de MONTSE FALCÓN de conformitat amb el que estableix la normativa esmentada anteriorment. El lloc www.montsefalcon.com només recull les dades que siguin necessàries per a poder atendre les consultes i peticions d’informació.

 

PER QUÈ NECESSITEM LES TEVES DADES?

La finalitat del tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis d’aquest lloc web és atendre les peticions d’informació o consultes realitzades pels usuaris/es i enviar-los informació, publicitat i promocions que puguin ser del seu interès. El tractament de les dades serà únicament i exclusivament el necessari per poder dur a terme les finalitats descrites.

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/a sempre requerirà el consentiment previ i explícit d’aquest/a través dels formularis de contacte, legitimant així a MONTSE FALCÓN a tractar les seves dades d’acord amb les finalitats descrites en el paràgraf anterior. En cas que l’usuari/a no doni el seu consentiment, MONTSE FALCÓN no podrà tractar les seves dades i en conseqüència no podrà atendre les seves peticions d’informació o consulta.

Cal que l’usuari/a faciliti les dades indicades en els formularis corresponents perquè MONTSE FALCÓN pugui atendre la seva sol·licitud d’informació. En cas de no fer-ho, no serà possible respondre a la seva petició. Així mateix, l’usuari/a ha de garantir que les dades facilitades són veraces i exactes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació o actualització.

 

QUANT TEMPS GUARDEM LES TEVES DADES?

MONTSE FALCÓN conservarà les dades de caràcter personal mentre hi hagi un interès mutu amb l’usuari/a i no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament (mentre hi hagi una relació comercial) o mentre així ho requereixi qualsevol obligació legal que li sigui inherent (obligació fiscal i comptable, mínim 6 anys). Quan el manteniment de les dades ja no sigui necessari per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seva pseudonimització o destrucció.

 

A QUI CEDIM LES TEVES DADES?

MONTSE FALCÓN no cedeix dades a tercers, amb la salvaguarda que aquesta cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. MONTSE FALCÓN no elabora perfils amb les dades recollides.

 

CONEIXES ELS TEUS DRETS?

L’usuari/a té dret d’accés (conèixer si tractem les seves dades i com ho fem), rectificació (corregir les dades inexactes i/o incompletes que tractem), portabilitat (podem transmetre les seves dades a un altre Responsable o a la persona interessada) i supressió de les seves dades (suprimir les dades que tractem sempre que no hi hagi cap obligació legal que ho impedeixi) i també té dret a la limitació (limitació temporal del tractament que fem amb les dades) i oposició al seu tractament (cancel·lació definitiva del tractament ). L’usuari/a podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i també té dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control (aepd.es) si creu que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa.

 

COM EXERCIR ELS TEUS DRETS?

Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit indicant quin dret vol exercir i adjuntant, sempre, una fotocòpia del seu DNI. Podrà enviar la sol·licitud per correu postal a MONTSE FALCÓN, Av. Prat de la Riba, 21, 25006 Lleida, o per correu electrònic a montsefalcond@hotmail.com.